Linschoten en bestuurlijke zaken

Op deze pagina's zal geprobeerd worden de bestuurlijke zaken rond het dorp Linschoten op een rijtje te zetten. De begin jaren zijn natuurlijk bijzonder moeilijk in kaart te brengen. In chronologische volgorde zullen de diverse besturen en bestuurders aan bod komen. Met een uitgebreidere informatie van het verhaal als link bij de diverse jaartallen. 

▒ 900 tot ▒ 1100: In de begin jaren tijdens de ontginning van het gebied en het ontstaan van bewoning in en rond Linschoten is er waarschijnlijk sprake geweest van bestuursvormen uit de Karolingische tijd. De zogenaamde hoforganisatie. Grondexploitatie in de vorm van een hof, vila of domein.

▒ 1100 tot ▒ 1600: In de Middeleeuwen en een deel van de Bourgondische tijd heeft de Bisschop van Utrecht de kerkelijke en de wereldlijke macht over een groot gebied. Linschoten ligt grotendeels in het Sticht zoals het Bisdom Utrecht ook wel werd genoemd. Linschoten lag echter dicht op de grens van het Sticht en het Graafschap Holland. Doordat deze nogal eens met elkaar overhoop lagen greep de Burggraaf van Montfoort hier de macht. 

 ▒ 1600 tot ▒ 1900: Drie eeuwen lang hebben de erfgenamen van Strick van Linschoten het in Linschoten voor het zeggen. Zij zijn uiteindelijk ook de grondleggers van het huidige Linschoten.   Maar ook zij hebben nog steeds verantwoording af te leggen aan de Burggraaf van Montfoort en de Bisschop van Utrecht. Vanaf 1560 zijn er gegevens bekend van schouten die het dorpsbestuur leidden.

Op 7 augustus 1437 tekent en zegelt Aelbert Jansz als schout van Linscoten en van Snoelrewaerde een oorkonde waarin een grondoverdracht wordt geregel met Regulierenklooster Vredendaal te Utrecht

1560-1573:   Cornelis willemsz. Hoevesteyn

1574:            Arryen Dirrickssen Cleutingh

1575-1579:   Willem Janssen

1579-1582:   Henrik Janssen van Huls

1582-1587:   Johan van Cats

1588-1601:   Jan Petersen Coninck

1603:            Henrik van Ommen

1606-1616:   Jan Huybertssen Vlieger

1616-1647:   Huybert Janssen Vlieger

1648-1651:   Anthony van Beest

1652-1672:   Johan van Asperen

 

▒ 1600 tot ▒ 1790:Onder de van Linschotens is de eerst bekende schout ene Jan de Cupere. De Cupere wordt in 1662 in Linschoten aangesteld als voorlezer, schoolmeester en secretaris. Tien jaar later wordt hij als schout benoemd. Op 9 april 1704 volgt zijn zoon Carel hem op als Schout. diens laatst getekend acte dateert van 29-februari-1721. Hij overlijd kort daarna op nog geen 50 jarige leeftijd. Zijn Vrouw Christina Catharina van Veen hertrouwd op 28 januari 1722 met Herbertus van Dam, die Carel opvolgt als schout. Herbertus overlijd reeds vier jaar later. Mevrouw Christina Catharina van Veen had bewerkstelligd dat Carel Cuperus zoon Jan voor zijn leven tot schout van Linschoten was benoemd. Bij het overlijden van zijn stiefvader Herbertus van Dam was Jan de Cupere jr nog maar 7 jaar oud. Op zijn 16e, vanaf 19-september 1737, werd hij schout van Linschoten. Hij bleef dit toch niet zijn hele levenlang want vanaf 1787 wordt Anthonie van Dam schout van Linschoten. Anthonie van Dam was een kleinzoon van Herbertus van Dam.         

▒ 1790 tot ▒ 1834: Antonie van Dam, die waarschijnlijk al vanaf 1787 Schout is en wat bijzonder is gekozen door het Linschotense kiesgerechtelijke volk. Ten tijde van de Franse bezetting wordt van Dam vervangen door Izańk van Stavel. Dan duikt ook de naam "maire" burgemeester voor het eerst op. Dan volgen er wat tegenstrijdige vermeldingen. Eerst in 1802 wordt van Dam in ere hersteld, dan in 1812 wordt ene B. Klein als burgemeester van Linschoten genoemd. Vervolgens een jaar later wordt van Dam weer als Schout opgevoerd.Antonie van Dam blijft in functie tot 1834, hij overlijd op 27 september 1847 op 77jarige leeftijd.

G.van Dam ambtstermijn 1834-18751834 - 1875:  In 1834 volgt zijn zoon, de dan 30 jarige, jarige Gerard van Dam hem op als burgemeester van Linschoten. Het was een moeilijke periode waarin G van dam Linschoten moest besturen, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1851 werd hij opnieuw gekozen tot burgemeester. Op 1 augustus 1875 treed Gerard van Dam terug als burgemeester van Linschoten. Gerard van Dam overlijd op 13 april 1877.     

P.H.Knook ambtstermijn 1875-19081875 - 1908: Op 20 september 1875 wordt Pieter Hendrik Knook door de commissaris der Koningin benoemd tot burgemeester van Linschoten. De Linschotense bevolking viert de installatie van hun nieuwe burgemeester op de 30e september. Een van de eerste beslissingen die Knook moet nemen is het laten inkorten van de toren van de Grote of St Janskerk met maar liefst 7meter, welke wordt uitgevoerd in 1877. Op 5 juni 1908 overlijd P.H.Knook op de leeftijd van 65 jaar.

G. van der Valk-Bouman ambtstermijn 1908-19451908 - 1945: Een paar maanden later, september 1908, wordt G. van der Valk-Bouman burgemeester van Linschoten. De technische ontwikkeling komt in een stroomversnelling en ook Linschoten moet met de tijd mee. De eerste en tweede wereldoorlog vallen in zijn ambtsperiode. Op last van de Duitse bezetters wordt de gemeenteraad in 1941 buiten werking gesteld. Pas op 25 Oktober komt een nood-raad bijeen, het is de laatste vergadering die van der Valk-Bouman als burgemeester voorzit. Op 31 Oktober 1945 treed G. van der Valk-Bouman terug als burgemeester van Linschoten.   

L.W.H de Geus ambtstermijn 1945-19771945 - 1977:   Jacob Barneveld neemt gedurende 8 maanden de honneurs waar. Op 1 juli 1946 wordt de heer L.W.H de Geus ge´nstalleerd als nieuwe burgemeester van Linschoten. Hij blijft dit tot zijn pensioen op 30 april 1977. Hij is voor de oudere nu nog levende generatie de burgemeester van Linschoten. Onder L.W.H de Geus groeit Linschoten uit tot een flink dorp. Bij zijn aantreden telt Linschoten 2000 inwoners. In 1975 wordt de 6000e inwoner geboren. De Geus overlijd 6 jaar na zijn pensioen op 71 jarige leeftijd.

M.K. Pool ambtstermijn 1977-19831977 - 1983: Zijn opvolger M.K Pool wordt op 16 augustus 1977 ge´nstalleerd. Onder zijn 6 jarige ambtsperiode ontwikkeld Linschoten verder. In 1981 komt opnieuw de herindeling ter sprake. Linschoten bij Montfoort? Het staat de Linschotenaren tegen. Burgemeester Pool verlaat Linschoten op 19 februari 1983.  

J. Berentschot ambtstermijn 1983-1989 1983-1989  Er wordt door de commissaris der Koningin een waarnemend burgemeester benoemd, de heer ing. J. Berentschot. Hij wordt op 16 maart als burgemeester ge´nstalleerd. Hij is waarnemend burgemeester omdat een gemeentelijke herindeling nog steeds niet helemaal van de baan is. Linschoten blijft tegen het opgaan van de gemeente in Montfoort en een deel Woerden. Op 9 april 1984 stelt de raad niet te willen meewerken aan deze herindeling. Berentschot raakt betrokken bij een verkeersongeval en is maanden buiten dienst. In 1988 houd een tweede kamer commissie een hoorzitting over de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. De belangstelling is enorm maar ondanks de heftige betogen van onder meer burgemeester Berentschot is het lot van Linschoten als zelfstandige gemeente dan eigenlijk al bezegeld. Op 21 juni 1988 bekrachtigd de tweede kamer de voorstellen van Mevrouw de Graaff-Nauta, staatssecretaris van Binnenlandse zaken (onder meer belast met financiŰn lagere overheden en gemeentelijke herindelingen), van 14juli 1986 tot 27 mei 1994.  Linschoten wordt per 1 januari 1989 gemeente Montfoort. 

 

   1989 - 2002: In Montfoort is per 1 januari 1989 benoemd tot burgemeester de heer J.C. (Johan) de Jong .

  In oktober 2002 wordt zijn plaats ingenomen door waarnemend burgemeester J.G. (Jules) Bijl . Bijl blijft in functie tot juli 2003.

Op 1 juli 2003 wordt de heer E.L (Bert) Jansen benoemd tot Burgemeester van de gemeente Montfoort,
                          de functie bekleed Jansen tot 17 februari 2015.

  Waarnemend burgemeester Theo van Eijk vanaf 17 februari 2015 tot 6 januari 2016

.   Petra van Hartskamp - de Jong van 6 januari 2016 tot heden.                                                                                                                            

Bord bebouwde kom Linschoten