page 1
Start
Start
Start
Start
Start
Onderwijs in Linschoten

Onderwijs in Linschoten

Openbare bassisschool Prins Claus

Linschoten 1950:

Het dorp staat halverwege de vorige eeuw aan de vooravond van een periode van grote veranderingen. Vanaf 1946 is L.W.H. de Geus de burgemeester van Linschoten. Met hem aan het roer breidt het dorp zich langzaam uit. Als eerste wordt de Hoge Werf bebouwd. Op het voormalige volkstuinencomplex verrijzen de eerste nieuwbouw woningen, voornamelijk bestemd voor inwoners van het dorp. In 1957 wordt begonnen met het bouwrijp maken van de boomgaarden ten noorden van het dorp. Hoofdader is de Strick van Linschotenstraat met daar haaks op de G. van der Valk-Boumanstraat, daarachter vier straten met bomennamen. De uitbreiding is zo groot dat er ook mensen van “buitenaf” zich in het dorp vestigen. Met de aanleg van de M.A.Reinaldaweg om het dorp heen wordt Linschoten vanaf rijksweg 12 eenvoudig bereikbaar wat het dorp aantrekkelijk maakt voor forensen. Met de nieuwkomers groeit ook de wens op openbaar onderwijs in Linschoten.


Op dinsdag 9 april 1963 komen 5 Linschtenaren bij elkaar om te zien of er een mogelijkheid is om in Linschoten openbaar onderwijs te verkrijgen. Aan tafel zitten de heren, v.d. Burger (huisarts te Linschoten), Dijs (politieagent te Linschoten), van Kempen, de Lange en Possel. Quote uit deze vergadering:”dus heren we besluiten tot de oprichting van een comité wat zich ten doel stelt te komen tot openbaar onderwijs in de gemeente Linschoten. Akkoord?” Met vijf stemmen voor en nul tegen werd het voorstel aangenomen. Men sluit zich aan bij de landelijke organisatie voor volksonderwijs door een eigen afdeling op te richten. In onderwijsinspecteur Drijer uit Breukelen vinden de heren een motivator en steun die de weg weet op het departement onderwijs en zo zorgt dat Linschoten binnen twee jaar een openbare lagere school bezit.

Er moesten uiteraard vele hobbels worden genomen. Zoals een schoolgebouw. Vooral het gemeentebestuur staat niet erg open voor het idee van openbaar onderwijs in de Linschoten. Als voornaamste reden brengt het gemeentebestuur naar voren dat een dergelijke school veel te klein zou zijn om tot goed onderwijs te komen.  Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers alles zo goed op papier staan dat het gemeentebestuur wel overstag moet. Op 6 oktober 1964 komt er een raadsbesluit tot het bouwen van een noodschool aan de Nieuwe Zandweg. De school zal starten met 29 leerlingen genoeg om twee leerkrachten aan te stellen. Twee dagen voor de start dreigd er echter tocht nog een kink in de kabel te komen. Onder druk gezet door de kerk durft een gezin met twee kinderen het toch niet aan om hun kinderen naar de openbare school te sturen. De voorraad kinderen in Linschoten is inmiddels uitgeput. Een aantal ouders probeert daarom in Montfoort twee kinderen voor de school te werven. Dat lukt en op 7 oktober 1965 beginnen de eerste lessen in de nieuwe openbare lagere school te Linschoten.  Als hoofdonderwijzer wordt de heer Bé IJdens uit het Groningse Sellingen aangesteld, de lagere klassen krijgen als onderwijzeres Hanna Willemse uit Utrecht.

De school wordt een jaar later vernoemd naar de kersverse Prins der Nederlanden Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg.  De openbare basisschool Prins Claus is de eerste school in Nederland die de naam van de prins draagt. De school groeit al snel en in 1968 wordt er een nieuwe leerkracht benoemd, juf Ans Veenemans. In de oude school aan het kerkplein, nu kerkelijk centrum De Wingerd, wordt een dependance geopend. Uit alles blijkt wel dat de school hard toe is aan een nieuw schoolgebouw. In het bestemmingsplan Rapijnen, in de polder met dezelfde naam, is ruimte gemaakt voor de bouw van een schoolgebouw met vier lokalen en een aula.


Prins Claus wordt uitgenodigd om de opening te verrichten. Via de burgemeester de Geus krijgt de voorzitter van de oudercommissie de heer P. Possel te horen dat de prins het aanbod heeft afgeslagen. De heer Possel neemt hier echter geen genoegen mee, trekt de stoute schoenen aan en benaderd de prins persoonlijk. Op 15 oktober 1970 gaat de brief aan de prins op de bus.

“Aan: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus, “ Drakenstein” , Lage Vuursche”.

Na de zinnen:” voor de motivering Uwerzijds van deze afwijzing heb ik volledig begrip. In de hoop dat Uwe Koninklijke Hoogheid het mij niet euvel zal duiden, doe ik echter beleeft een dringend beroep op U om op uw beslissing terug te komen en wel vanwege de volgen de redenen”: volgt een opsomming van zeven grondig onderbouwde redenen. Het belangrijkste is echter de mogelijkheid die de prins wordt geboden zelf datum en tijdstip te bepalen!

Tot vreugde van het gehele dorp komt Prins Claus terug op zijn beslissing. De officiële opening wordt vastgesteld op 30 november 1970. De voorbereidingen voor een groot feest kunnen beginnen.


Het bezoek van Prins Claus aan Linschoten brengt de hele bevolking op de been. Te voet begeven de burgemeester en de prins en gevolg zich van het raadhuis naar de nieuwe school. Daar wordt de prominente gast opgewacht door schoolbestuur, onderwijzers en leerlingen. In de hal van de school onthult Prins Claus een gedenksteen. Daarna volgt een rondgang door de school. De prins neemt uitgebreid de tijd voor de leerlingen. Maar vooral voor de maquette van de nieuwbouwwijk Rapijnen toont de prins grote belangstelling. Goedkeurend kijkt hij naar het kunstwerk voor de school. Een half uur later dan gepland verlaat Prins Claus Linschoten weer.

De openbare Prins Clausschool blijft in de jaren daarop groeien. Al snel wordt de school uitgebreid met twee lokalen. Bé IJdens wordt als schoolhoofd in 1976 opgevolgd door Jos den Held die 35 jaar aan de school verbonden blijft.


Openbare kleuterschool Hummeltjeshonk


 Op 21 januari 1964 werd door een aantal ouders een verzoekschrift aan B & W gericht tot oprichting van een openbare kleuterschool. Het verzoekschrift werd afgewezen omdat het vereiste aantal leerlingen (30) niet op de aanvraag stond. Een volgend verzoek telde wel het juiste aantal en 6 oktober 1964 werd het raadsbesluit genomen tot oprichting van een openbare kleuterschool in Linschoten. 20 oktober 1966 werd Hummeltjeshonk geopend. De school werd gehuisvest in het gebouw aan de Strick van Linschotenstraat. In oktober 1974 vond er een uitbreiding plaats van 2 naar 3 kleuterklassen. In diezelfde maand verhuisd de school naar een nieuw gebouw aan de Jacob Barneveldstraat. De 3e kleuterklas werd geplaatst in een houten noodlokaal op het terrein van de nieuwe Prins Clausschool. In maart 1978 werd aan de Prins Clausschool en nieuw lokaal gebouwd waar de vierde kleuterklas in kwam. Het onderwijzend personeel van Hummeltjeshonk heeft vele wisselingen ondergaan. De voorbereidingen van de fusie van de kleuterschool en de basisschool waren al een aantal jaren aan de gang. Die fusie werd op 1 augustus 1985 een feit.

In het laatste schooljaar,1984-1985, waren de volgende leidsters werkzaam. De maand van aanstelling staat erachter.

Margriet Baartscheer                       augustus 1980

Tineke de Mik           maart               1978

Gerda Mastwijk       augustus         1982

Ingrid Valk                 oktober           1974


Openbare bassisschool Prins Claus (vervolg door Jos den Held)


In 1972 werden twee lokalen, parallel aan de Montfoortse Vaart, aangebouwd aan de bestaande bouw èn aan de reeds bestaande kleuterschool Hummeltjeshonk. Van fusie was nog geen sprake, maar het gemeentebestuur had zeker een vooruitziende blik! In 1975 was een zevende lokaal nodig. Dat werd een noodlokaal. Bé IJdens was directeur vanaf de oprichting tot het einde van het schooljaar 1974-1975. De overige leerkrachten waren  In maart 1976 werd Jos den Held aangesteld als nieuwe directeur. .

De school bleef groeien en in de zomer van 1981 werden er door Salon- en Wagenbouw twee semi-permanente lokalen bijgebouwd. Zo kwam de school op 9 klassen met 232 leerlingen. Nieuwe leerkrachten waren Arie Fleerkate en Leo Wenting. Intussen had de school ook geschiedenis gemaakt door een van de eerste duobanen in Nederland aan te stellen: Toos Minjon en Amena van Eck.

Het onderwijs bleef in ontwikkeling. Naast aandacht voor godsdienstonderwijs was er ook Humanistische Vorming. Ook de aansluiting bij de schoolbegeleidingsdienst in Gouda was een feit.

1985 was het jaar van de fusie met kleuterschool Hummeltjeshonk. De fusie was al een aantal jaar in voorbereiding, maar toch waren er nog wel hobbels te nemen. Klassen werden groepen en zo werd klas 1 plotseling groep 3. Dat was voor iedereen even wennen. Van de leerkrachten werd verwacht dat zij in alle groepen zouden kunnen lesgeven. Ze kregen ook allemaal dezelfde bevoegdheid. Naast opleiding bleek de praktijk weer de beste leermeester. De opdracht van de fusie was: zorg voor een doorgaande en ononderbroken lijn in groep 1 tot 8. Er kwamen bezuinigingen onder het motto "het kan goedkoper en efficiënter".

Arbeidstijdverkorting deed zijn intrede.  Zodoende waren er in 1985 16 personeelsleden, waarvan 8 parttime.

De school was activeringsschool met het onderwerp "natuur". Als activeringsschool kreeg je extra subsidie.

Het schooljaar 1986-1987 ging van start met 283 leerlingen, 10 groepen en 16 personeelsleden(8 parttime, 1 garantie). Ook dit jaar was er weer tijd voor extra leerlingenhulp. 2 ex-kleuterleidsters werkten in groep 3.

Het leerlingenaantal in augustus 1987 bedroeg 270. Er werd ge-werkt aan het invoeringsprogramma "gezondheidsopvoeding". De 4 jarigen kwamen alleen 's morgens op school in verband met de z.g. 4-jarigenmaatregel van het Ministerie.

In 1988-1989 kwamen de 4-jarigen toch weer hele dagen op school, dit werd door een andere verdeling van de beschikbare formatie mogelijk gemaakt. De heer I. Amelluk werd leerkracht Eigen taal en Cultuur voor de Marokkaanse leerlingen.

1989-1990. Het leerlingenaantal van 260 is verdeeld over 9 groepen en wordt bemand door 14 leerkrachten.

Door de gemeentelijk herindeling behoort Linschoten nu tot de gemeente Montfoort, hetgeen ook consequenties heeft voor de ba-sisscholen (personeelsbezetting).

In het schooljaar 1990-1991 en 1991-1992 daalt het leerlingenaantal aantal naar 224.  In februari 1995 stijgt het aantal leerlingen onverwachts naar 257.

1995-1996. Als nieuwe collega is Margreet Splinter werkzaam in een kleutergroep. Margreet heeft als leerling op onze school gezeten. Het personeel heeft nu een bestuursaanstelling, evenals het personeel van de openbare basisschool De Hobbitstee in Montfoort.

1997-1998. Door groei van het leerlingaantal en door extra formatie klassenverkleining kan de school starten met elf groepen. Bep van Wijngaarden is formeel benoemd tot adjunct-directeur.

Tegen het einde van de 20e eeuw was er in Linschoten dringend behoefte aan goede huisvesting voor de kinderopvang. Die opvang was tijdelijk gehuisvest in noodlokalen op het parkeerterrein in de Jacob Barneveldstraat. De toenmalige wethouder Vinkenburg heeft in overleg met de school getracht een aanbouw te realiseren aan de Prins Clausschool aan de kant van het parkje. Die plannen stuitten op verzet van natuurbeschermers.

De onderhoudsstaat van de basisschool was niet best. Er zou groot en duur onderhoud gepleegd moeten worden. De schoolleiding had al meermalen aan het schoolbestuur doorgegeven dat de indeling het gebouw gedateerd was en niet voldoet aan de eisen van het onderwijs in de 21e eeuw. Alles bij elkaar gevoegd werd het idee geboren om een geheel nieuw gebouw neer te zetten waarin basisschool, speelzaal, kinderopvang, bibliotheek, GGD en maatschappelijk werk gehuisvest zouden worden. Toen de wethouder met het voorstel Brede School kwam, was de Prins Clausschool direct enthousiast. De school had de wens om eerst inhoudelijke afspraken te maken, voordat met de bouwplannen werd begonnen. Dat is ook gebeurd. Er kwam een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst tot stand. Die is te lezen op de site van de Brede Vaart.Het zou zo'n tien jaar duren voordat de eerste paal de grond in ging. Aanvankelijk vond de gemeenteraad de plannen te duur. Een aangepast plan werd door een nieuwe gemeenteraad wel goedgekeurd. Door subsidie van de provincie werd het mogelijk ook een cultuurhuis op te nemen in de brede schoolorganisatie. Een tweede vertraging ontstond toen het eerste ontwerp werd afgekeurd door de welstandscommissie. Overleg tussen architectenbureau Weeda en die commissie leverde een tweede ontwerp op waarover alle partijen tevreden waren.  De derde vertraging was het gevolg van het feit dat de aanbesteding niet lukte binnen de grenzen van de berekende kosten. Een jaar later was de conjunctuur veranderd en waren er bezuinigingen doorgevoerd. Toen lukte de aanbesteding wel. In mei 2009 verhuisde school naar een noodgebouw in de Jacob Barneveldstraat en werd begonnen met de sloop van het oude gebouw. Gedurende 17 maanden konden de Linschotenaren zien hoe tegenover de supermarkt het nieuwe gebouw werd geconstrueerd. De gemeente organiseerde een wedstrijd om de naam van de brede school te bedenken. Het werd De  Brede Vaart. In oktober 2010 werd het gebouw op feestelijke wijze geopend.De eerste 10 jaren van de 21e eeuw waren voor de Prins Clausschool niet alleen jaren met de blik op een nieuwe huisvesting. De gemeenteraad van Montfoort was van mening dat zij als bestuur van de twee openbare scholen teveel financiële risico's liep. Schaalvergroting was de oplossing. Het bestuur van de openbare scholen zou dan over moeten gaan naar bijvoorbeeld een stichting. De beide scholen (Hobbitstee in Montfoort en Prins Clausschool in Linschoten) deelden die mening. Het openbaar onderwijs in Maarssen viel nog onder de gemeente. Ook die gemeente wilde schaalvergroting. Woerden had al een bestuurscommissie, maar het aantal leerlingen op de openbare scholen was te klein om een krachtig bestuur te vormen. Na veel gezamenlijke bijeenkomsten was de structuur van het nieuwe bestuur duidelijk en leek een fusie nabij. Op het laatste moment - terwijl er al een sollicitatieprocedure voor een directeur van de nieuwe stichting in gang was gezet - haakte Woerden af. Na een korte periode van impasse werd toenadering gezocht tot de stichting Onderwijs Primair in Bergambacht. Die stichting was nog jong (3 jaar) en vormde het bestuur van de openbare scholen in hoofdzakelijk de Krimpenerwaard. Van Krimpen aan de Lek tot Oudewater. De Montfoortse scholen troffen een onderwijs- en werkklimaat aan dat veel overeenkomsten vertoonde met hun eigen klimaat. De scholen van Onderwijs Primair voelden op hun beurt veel voor toetreding van de Montfoortse scholen, die namelijk als sterk en gezond te boek stonden. Op die manier zou Onderwijs primair een nog steviger bestuur worden. Op 1 januari 2007 was de toetreding een feit. Anno 2013 is de bestuurlijke situatie nog dezelfde.

Op 28 juni neemt Jos den Held na 35 jaar afscheid van de Prins Clausschool. Het nieuwe schoolplein wordt omgedoopt tot Jos den Heldplein. Jos wordt als directeur opgevolgt door Titia Verbeek. Op 1 januari 2013 telt de school 189 leellingen verdeeld over 9 groepen.

Leerkrachten in dienst geweest van de Prins Clausschool:

Dea van Baal, Henk Schoenmaker, Jan en Jolien Everwijn, Toos Minjon en Stef Mulder, Ad Domburg, Coby vd Boogaard, Bep van Wijngaarden,,Margriet Baartscheer, Toos Minjon, Amena van Eck, Trees Slootjes, Kitty Foncke, Riet Kuyvenhove, I. Amelluk, Peter Wolf, Matty Dijkstra, Meta Nolten, Areke Peute, Harry van Wis-sen, Gerda Mastwijk,Ingrid Valk, Tineke de Mik,  Thea Hupkes, Wiette Jostmeijer, Anneke Kalfsterman, Elise Broekman, Margreet Splinter, Lenie Willems, Henk Norbart, Gerjo Stegeman, Ieny Wetzels, Inge Brouwer, Simone Smit, Anja  Bos, Trude vd Eng, Rienke Ankone, Karin Buijze, Onno van Setten vd Meer, Jill Boon, Wil Maaskant, Bram vd Helder, Yvonne Koekoek, Isabel Versluijs, Marieke de Jong, Marleen Sondermeijer, Arie Fleerkate, Leo Wenting.


 

In vroeger tijden

Timotheüs school

Prins Claus school
Prins Clausschool

Fotogalerie

School in Linschoten
In vroeger tijden

Tijdlijn

Home